•  
    شورای انتظامی

    رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یاد شده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود. . مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

    1. اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.

    2. توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.

    3. محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.

    4. محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال. 5. محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.

    . تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

    1. عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.

    2. سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیرگردد، به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.

    3. صدور تأییدیه های خلاف واقع از درجه یک تا درجه پنج.

    4. ارایه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

    5. امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.

    6. جعل و تزویز در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج.

    7. اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط می باشد، از درجه یک تا درجه پنج.

    8. سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.

    9. دریافت و پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمات خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

    10. عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب از درجه یک تا درجه سه.

    11. تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

    12. انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج. لازم به ذکراست هزینه رسیدگی به شکایات مبلغ سیصدهزار ریال می باشد.

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان