• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار

    -بررسی مشکلات و نیارهای صنعت نرم افزار و ارایه راه حل در جهت رفع آن ها
    -پیشنهاد و پیگیری حرکت های موثر جهت ارتقا فعالیت های نرم افزاری

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان