• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش

    -ارتقا دانش فنی و کیفیت کار اعضای نظام
    -دستیابی به دوره های آموزشی مناسب و مطلوب با توجه به تغییرات فناوری

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    تست1 تا
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان