• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون اینترنت و شبکه های ارتباطی

    -تلاش در جهت محدودیت و عدم فعالیت شرکت های غیر مجاز
    -ایجاد همگرایی بین همه فعالین حوزه اینترنت

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان