• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون روابط عمومی

    اهداف و وظایف کمیسیون روابط عمومی:

    تدوین آیین نامه های مورد نیاز جهت اطلاع رسانی مناسب به مخاطبین و ذینفعان سازمان

    -        تقویت تبلیغات رسانه ای و مطبوعاتی

    -        توسعه سایت سازمان بمنظور اطلاع رسانی بهینه 

    -        برگزاری همایش ها و نشست های مشترک با مدیران دستگاههای دولتی با رویکرد معرفی سازمان

    اطلاع رسانی مستمر بمنظور اقتداربخشی به سازمان

     

     

     

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان