• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

    اهداف و وظایف کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی :

    استاندارد سازی فرآیندهای ارائه خدمات مشاوره از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای

    اشاعه فرهنگ به کارگیری مشاوران و الزام استفاده از آنها در پروژه های IT

    آموزش و ارتقاء مشاوران با ایجاد کارگروه های تخصصی

    ساماندهی اعضا برای رونق کسب و کار مشاوران و اعضاء حقیقی

    انطباق پتانسیل مشاوران و اعضاء حقیقی با نقاط درآمد زا در حوزه IT        

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    تست تا
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان