• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون امور صنفی و رفاهی

    -تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان
    -دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می باشد.
مجری: پورتال سامان