1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - پیشگام رایان داده پژوه
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2b7Ziti02q/Yp9mFINix2KfZitin2YYg2K/Yp9iv2Ycg2b7amNmI2Yc=

نام کامل پیشگام رایان داده پژوه
کد عضویت 31010757
نام و نام خانوادگی مدیر عامل وحید شهسواری
تلفن 03136633889
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
استان اصفهان
شهر اصفهان
آدرس وب سایت https://www.pishgamrayan.com

اعضای سازمان