1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - ارشیا فراز اسپادانا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2KfYsdi02YrYpyDZgdix2KfYsiDYp9iz2b7Yp9iv2KfZhtinIA==

نام کامل ارشیا فراز اسپادانا
کد عضویت 31010105
نام و نام خانوادگی مدیر عامل مریم قانع زاده
تلفن 03132747091
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
استان اصفهان
شهر اصفهان
آدرس وب سایت

اعضای سازمان